Články o e-cigaretách

štúdie, informácie, návody, novinky

Čo je RAPEX?

RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products) je rýchly informačný systém spoločenstva (Community Rapid Information System), ktorý zabezpečuje výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch nepotravinového charakteru medzi Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskym kráľovstvom

Cieľom tohto výstražného systému je zabezpečiť, aby sa k spotrebiteľom nedostali nebezpečné výrobky, ktoré by ohrozovali jeho zdravie a bezpečnosť. Zároveň sa jednotlivé členské štáty informujú o prijatých opatreniach zameraných na zamedzenie výskytu nebezpečných výrobkov na trhu v Európskej únii. RAPEX slúži aj na monitorovanie efektívnosti fungovania trhového dozoru v jednotlivých krajinách a je základom pre vypracovanie a prijatie opatrení na ochranu trhu na úrovni Spoločenstva

Do systému RAPEX sa povinne hlásia všetky nebezpečné spotrebiteľské výrobky, ktoré predstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov okrem:

RAPEX je týždenne aktualizovanou databázou oznámení, ktoré majú pôvod:

  • od výrobcov alebo distribútorov, ktorí zistili, že uviedli na trh nebezpečné výrobky a oznamujú dobrovoľne túto skutočnosť príslušnému národnému orgánu
  • alebo ide o prípady nebezpečných výrobkov, zistených národnými orgánmi dozoru trhu.

V systém začal pracovať v roku 2003 na základe Smernice Európskeho parlamentu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Prevádzkovateľom systému RAPEX je Európska komisia (EK) - Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa. Členské štáty vstupujú do systému prostredníctvom národných kontrolných miest. Slovensko vstúpilo do systému 1. mája 2004.

Externé odkazy


Alert number: A12/0906/18  Liqua 10ml  3 - 18 mg/ml
Kategórie Ostatné - Chemické výrobky
Riziko Chemické
Nebezpečenstvo


This product contains nicotine (between 3 to 18 mg/ml), which is classified as acutely toxic.
The product does not contain the leaflet with recommendations for correct and safe use of the product required for harmful mixtures. The user therefore has no information to avoid the dangers incurred when the product comes into contact with the skin or if it is ingested.

The product does not comply with the Tobacco Products Directive 2014/40/EU.
 

Measures taken by economic operators: Action was taken to bring the products into compliance i.e. an information leaflet was supplied to all distributors in the Republic of Ireland to be placed with each unit packet on the market., Recall of the product from end users (By: Manufacturer)

Krajina pôvodu
Rozpor s

The product does not comply with the Tobacco Products Directive 2014/40/EU.

Krajina záchytu Ohlasujúci: Německo
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Action was taken to bring the products into compliance i.e. an information leaflet was supplied to all distributors in the Republic of Ireland to be placed with each unit packet on the market., Recall of the product from end users (By: Manufacturer)

Dátum vydania

Hlásenie RAPEX 28/2018

Hnědá skleněná lahvička (150 ml) náplně do elektronických cigaret s bílým plastovým uzávěrem a bílým štítkem s černým potiskem.

Kategórie Ostatné - Chemické výrobky
Riziko Chemické
Nebezpečenstvo

Výrobek obsahuje nicotin (190 mg / ml), který je akutně toxický, ale postrádá jak odpovídající bezpečnostní štítek s označením souvisejícím s rizikem, tak i uzávěr odolný proti otevření dětmi.


Krajina pôvodu Velká Británie
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky evropského nařízení CLP (ES) č. 1272/2008.

Krajina záchytu Ohlasujúci: Německo
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: zákaz uvádění zboží na trh a jakýchkoliv doprovodných činností (výrobce).

Dátum vydania 10.08.2018

Hlásenie RAPEX 12/2015

Náplň do elektronických cigaret v kartonové krabičce.

Typ výrobku e-liquid, 6mg. Zboží č. 40.447.695.
Kategórie Šport a turistika - Chemické výrobky
Riziko Chemické
Nebezpečenstvo

Výrobek obsahuje nikotin (6 mg/ml) a neobsahuje správný bezpečnostní štítek s textem upozorňujícím na nebezpečí, bezpečnostními pokyny nebo varování před kontaktem s kůží. Uživatel proto nemá dostatečné informace o nebezpečí kontaktu výrobku s kůží.


Krajina pôvodu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Směrnice 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a směsí.

Čiarový kód 3661075070502
Krajina záchytu Ohlasujúci: Španělsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: stažení zboží z trhu.

Dátum vydania 29.03.2015


Hlásenie RAPEX 25/2014

Tekutina v lahvičce o objemu 10 ml s víčkem se závity. Na štítku je text: 'E-liquid Feel Life Feel Alive' a kouřící chobotnice. Zabaleno v kartonové krabičce.

Typ výrobku RY4 18 mg, RY4 11 mg
Kategórie Šport a turistika - Chemické výrobky
Riziko Chemické
Nebezpečenstvo

Výrobek obsahuje více než 1 % nikotinu (19,36 mg/ml, špatně označených jako 18 mg/ml; a 11,19 mg/ml). Výrobek neobsahuje odpovídající bezpečnostní štítek s údaji o riziku, bezpečnostními pokyny a varováním před kontaktem s kůží.


Krajina pôvodu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Směrnice 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a směsí.

Krajina záchytu Ohlasujúci: Španělsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: stažení zboží z trhu.

Dátum vydania 10.07.2014

Hlásenie RAPEX 10/2012

Malá 7ml lahvička s víčkem se závity.

Typ výrobku Tribeca e-liquid (koncentrace nikotinu: 18 mg)
Kategórie Ostatné - Chemické výrobky
Riziko Chemické
Nebezpečenstvo

Výrobek představuje chemické nebezpečí, protože obsahuje 1,7% roztok nikotinu, takže se výrobek řadí do kategorie "toxické" při kontaktu s kůží. Obal však nemá bezpečnostní prvky (piktogram, informace o nebezpečí, rady, varování, bezpečnostní víčko proti otevření dětmi). Uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečnosti výrobku při kontaktu s kůží.

 

Výrobek nesplňuje požadavky Směrnice 1999/45/ES o klasifikaci, balení a označování nebezpečných látek a směsí.


Krajina pôvodu Spojené státy americké
Krajina záchytu Ohlasujúci: Francie
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Dobrovolné stažení zboží z trhu a úřady zboží zabavily.

Dátum vydania 22.03.2012

Hlásenie RAPEX 6/2016

Elektronická cigareta dodávaná s nabíječkou ("AC-DC Adapter"). Prodává se v černé plastové krabičce.

Kategórie Ostatné - Elektrické zariadenia - ostatné
Riziko Úraz elektrickým prúdom
Nebezpečenstvo

Izolace nabíječky není dostatečná a povrchové cesty/vzdušné vzdálenosti mezi primárním a sekundárním vinutím nejsou dostatečné.


Krajina pôvodu Čína
Rozpor s

Výrobek nesplňuje požadavky Směrnice o nízkém napětí (LVD) a odpovídající evropské normy EN 60065.

Krajina záchytu Ohlasujúci: Finsko
Opatrenia prijaté v ohlasujúcej krajine

Povinná opatření: stažení zboží z trhu a svolání od spotřebitelů.

Dátum vydania 13.02.2016